Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija.

SIA ( turpmāk arī sabiedrība ) ir vienas vai vairāku personu ( fizisku vai juridisku ) dibināta komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļām. SIA ir komersants, kurš tiek dibināts saimnieciskās darbības veikšanai ar nolūku gūt peļņu. SIA ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā.

Galvenās priekšrocības:

  • SIA ir juridiska persona;
  • salīdzinoši vienkārša reģistrācija un pārvalde;
  • SIA dalībnieku atbildība ir ierobežota ieguldītā pamatkapitāla apmērā.

SIA pamatkapitāls

SIA pamatkapitāls ir dibinātāju kopējais ieguldījums sabiedrībā, kura apmērs tiek noteikts SIA dibināšanas līgumā vai lēmumā. Pamatkapitālu izsaka eiro un tas sastāv no pamatkapitāla daļām, kuru nominālvērtība izsakāma veselos eiro. ( piemēram, pamatkapitāls ir 2800 EUR, sastāv no 100 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 28 EUR).

SIA minimālais pamatkapitāls ir no 1-1799 EUR, ar nosacījumu, ka dibinātāji / dalībnieki ir ne vairāk, kā piecas fiziskās personas, sabiedrības valdē ir tikai tās dalībnieki un katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas sabiedrības, kuras kapitāls ir mazāks par 2800 EUR, dalībnieks.

Citos gadījumos, ja nav izpildīti minētie kritēriji, SIA minimālais pamatkapitāls ir 2800 EUR. Piemēri: Ja fiziska persona ir dalībnieks  SIA A ar kapitālu 100 EUR, tad tas nevar būt dibinātājs/dalībnieks citā SIA  ar  pamatkapitālu mazāku, kā 2800 EUR. SIA pamatkapitāls nevar būt mazāks, kā 2800 EUR, ja dibinātājs/dalībnieks ir juridiska persona.

SIA dibinātāji un dalībnieki.

SIA dibinātājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā ( rezidents vai nerezidents ) persona. Pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā SIA dibinātājs iegūst dalībnieka statusu.

SIA dalībnieks ir fiziskā vai juridiskā persona ( rezidents vai nerezidents ), kurai pieder viena vai vairākas sabiedrības daļas.

Dalībniekam ir tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē (sk. dalībnieku sapulce), peļņas sadalē un mantas sadalē sabiedrības likvidācijas gadījumā.

SIA pārvalde.

Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome ( nav obligāta).
Dalībnieku sapulce ir sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija, kuras kompetencē ietilpst būtisku lēmumu pieņemšana, tādu kā grozījumu izdarīšana statūtos; pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana; valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana; gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana; u.c.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību, t.i., valde ir institūcija, kura ikdienā nodrošina sabiedrības darbību. Valdes sastāvā var būt viena vai vairākas personas. Par SIA valdes locekli var būt jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, t. sk. arī nerezidenti.

SIA reģistrācijas kārtība.

1. Sabiedrības dibināšanas dokumentu sagatavošana: dibināšanas līgums vai lēmums un statūti.
Dokumentu sagatavošana no 20 EUR

2. Pagaidu konta atvēršana ( nav obligāti ja pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR)

3. Pamatkapitāla apmaksa.

4. Dibinātāja un valdes locekļu parakstu apliecināšana vai dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu.

5. Dokumentu iesniegšana reģistrācijai Uzņēmumu reģistram. Dokumentus var iesniegt klāttienē UR nodaļā, elektroniski  portālā Latvija.lv vai nosūtot uz epastu info@ur.gov.lv (tikai gadījumos, ja dokumenti parakstīti ar ārvalstīs izdotu e-parakstu).
UR iesniedz:

– pieteikumu;
– dibināšanas līgumu vai lēmumu;
– dalībnieku reģistra nodalījums (paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz apliecina notariāli);
– statūtus;
– paziņojumu par juridisko adresi;
– bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments par pamatkapitāla apmaksu (nav nepieciešams ja pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR) vai atzinums par mantisko ieguldījumu;
– Valdes locekļu piekrišana , kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli  (nav nepieciešams ja valdes loceklis, kā dibinātājs parakstījis pieteikumu) ;
– Padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
– Kvīts par valsts nodevas apmaksu.

6. Trīs darba dienu laikā saņemiet Uzņēmuma reģistra notāra lēmumu par SIA reģistrāciju.

Pasūtīt dokumentus internetā.

Normatīvie akti
Komerclikums